SWOT анализ на сайт е Маркетингов метод за оценка на силни и слаби страни на даден фирмен сайт, онлайн магазин или блог спрямо останалите участници в интернет пространството. Чрез метода  SWOT анализ на сайт се определят още какви възможности или заплахи предоставя моментната виртуална среда за развитието на сайта. На анализ подлежат както вътрешните, така и външните фактори и показатели с цел постигане на поставените цели на организацията – класиране на по-предни позиции в Гугъл и изпреварване на конкурентните сайтове.

Положително влияние Отрицателно влияние
Вътрешна среда Силни страни (Strengths) Слаби страни (Weaknesses)
Външна среда Възможности (Opportunities) Опасности (Threats)

StrengthsСилни страни – съществуващи положителни вътрешни фактори в организацията – завоювани пазарни позиции, висока квалификация на персонала, регистрирани патенти и Ноухау, високо качество на продукцията, изграден положителен имидж на организацията и т.н.

Weaknesses – Слаби страни – съществуващи негативни вътрешни фактори  – ниско ниво на продажбите, недостиг на финансови ресурси за инвестиции, недостатъчна квалификация на част от персонала, отсъствие на система за стимулиране на персонала, слабости в управлението, текучество на персонала и т.н.

Opportunities – Възможности – положителни външни фактори – тенденции за разширяване на пазара, възможности за бърз и лесен достъп до финансови ресурси, понижаване на лихвения процент, икономически ръст и т.н.

Threats – Опасности – негативни външни фактори – икономическа рецесия, висока цена на привлечени външни финансови ресурси, неблагоприятни нормативни регулации и ограничения по отношение на продуктите и услугите, нелоялна конкуренция, лесен достъп на други фирми до бизнеса и т.н.

Всички тези фактори се разглеждат през призмата на виртуалното пространство и неговите особени правила.

Вследствие на задълбочен SWOT анализ на сайт, се дава ясна картина за моментното състояние на уеб сайта на дадената фирма (организация).


Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.