Договор за аренда на земеделска земя и имущество
  • С Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендодателят се задължава да предостави на Арендатора за временно ползване земеделска земя. Заедно със земеделската земя арендодателят предоставя за временно ползване движимото и недвижимо имущество, предназначено за земеделско производство.
  • С Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендаторът се задължава да заплаща арендно възнаграждение.
  • С Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендодателят е длъжен да предаде обекта на арендата на арендатора в състоянието, в което се намира към момента на сключване на договора.
  • При Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендаторът е длъжен да върне обекта на арендата в състоянието, в което го е приел, като се отчете обикновеното изхабяване в резултат на ползването с грижата на добрия стопанин.
  • При Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендаторът е длъжен да ползва обекта на арендата съгласно уговореното и предназначението му, с грижата на добрия стопанин. Арендаторът няма право да променя предназначението на земеделската земя.

Образец на договор за аренда на земеделска земя и имущество