Договор за дистрибуция
  • С договор за дистрибуция дистрибуторът има изключителното право да реализира закупените от търговеца стоки на уговорената територия.
  • При договор за дистрибуция дистрибуторът няма право да продава сам или чрез трети лица стоките, предмет на този договор, извън територията по предходната алинея.
  • При договор за дистрибуция дистрибуторът няма право да продава сам или чрез трети лица стоки, конкурентни на стоките на търговеца.
  • При договор за дистрибуция дистрибуторът се задължава да полага усилия за разширяване пазара на стоките.

Образец на договор за дистрибуция