Договор за строителство
  • С договора за строителство строителят се задължава да извърши строителните и монтажни работи, предвидени в одобрен инвестиционен проект.
  • С договор за строителство възложителят се задължава да създаде на Строителя необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по цени, при условията и в сроковете, уговорени в този договор.
  • При договора за строителство осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството, е задължение на Строителя.
  • При договора за строителство възложителят може да достави част от необходимите материали, като предварително уведоми за това строителя.
  • С договора за строителство строителят е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в инвестиционния проект и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

Образец на договор за строителство